کویرستین یک فلاونول می باشد که در گیاهان مختلفی یافت می شود. مطالعات مختلفی نشان داده اند که ایزوکویرستین دارای اثرات محافظتی قابل توجهی در برابر لیپید پراکسیداسیون و استرس اکسیداتیو دارد.

اثرات ضد آنفلوانزای کویرستین

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۶ کد : ۱۵۸۴۴ دانستنیهای گیاهان دارویی
اثرات ضد آنفلوانزای کویرستین

کویرستین یک فلاونول می باشد که در گیاهان مختلفی یافت می شود. مطالعات مختلفی نشان داده اند که ایزوکویرستین دارای اثرات محافظتی قابل توجهی در برابر لیپید پراکسیداسیون و استرس اکسیداتیو دارد.

 اثرات آنتی دیابتیک این ماده نیز در مطالعات نشان داده شده است. یک مطالعه برون تن نشان داده که quercetin 3-rhamnoside دارای اثرات مهاری بر آنفلوانزای تیپ Aمی باشد که این مهار را از طریق تکثیر ویروس در مراحل اولیه عفونت صورت می دهد.

اخیرا در مطالعه ای نشان داده شده که از بین پلی فنول های مورد آزمایش isoquercetin توانسته تکثیر هر دو نوع ویروس آنفلوانزا تیپ A و B در پایین ترین غلظت موثر مهار نماید.درمان همزمان isoquercetin و آمانتادین اثرات سینرژیستیک را در تکثیر ویروس آنفلوانزا در محیط برون تنی نشان داد.

در یک مطالعه دیگر٬ نشان داده شده که تجویز داخل صفاقی ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم isoquercetin می تواند باعث کاهش تیتر ویروسی و تغییرات پاتولوژیک در ریه موش های عفونی شده با ویروس آنفلوانزای تیپ A H1N1 شود.

منابع:

  Roodabeh Bahramsoltani, Hamid Reza Sodagari, Mohammad Hosein Farzaei, Amir Hossein Abdolghaffari, Maziar Gooshe & Nima Rezaei (2016) The preventive and therapeutic potential of natural polyphenols on influenza, Expert Review of Anti-infective Therapy, 14:1, 57-80  

Lakhanpal P, Rai DK. Quercetin: a versatile flavonoid. Int J Med Update. 2007;2(2):22–37.

Scalbert A, Williamson G. Dietary intake and bioavailability of polyphenols. J Nutr. 2000;130(8S Suppl):2073S–2085.

Silva BA, Malva O, Dias AC. St. John’s Wort (Hypericum perforatum) extracts and isolated phenolic compounds are effective antioxidants in several in vitro models of oxidative stress.

Food Chem. 2008;110:611– 661. Zhang R, Yao Y, Wang Y, et al. Antidiabetic activity of isoquercetin in diabetic KK-Ay mice. Nutr Metab. 2011;8:85.

Kim Y, Narayanan S, Chang K. Inhibition of influenza virus replication by plant-derived isoquercetin. Antiviral Res. 2010;88:227–235.

Choi HJ, Song JH, Park KS, et al. Inhibitory effects of quercetin 3- rhamnoside on influenza A virus replication. Eur J Pharm Sci. 2009;37 (3–4):329–333.
 


نظر شما :