تأثیر روغن گل مغربی بر سندرم تخمدان پلی کیستیک Evening primrose

سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS ) یکی از مهمترین اختالالت تولید مثلی در زنان می باشد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۶ کد : ۱۶۱۶۸ دانستنیهای گیاهان دارویی
تأثیر روغن گل مغربی بر سندرم تخمدان پلی کیستیک Evening primrose

تأثیر روغن گل مغربی بر سندرم تخمدان پلی کیستیک Evening primrose سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS ) یکی از مهمترین اختالالت تولید مثلی در زنان می باشد.   گزارش های مثبتی در رابطه با اثرات ترکیب های گیاه گل مغربی بر محورهیپوتالاموس ـ هیپوفیز وجود دارد. بـا توجــه بــه عـوارض هورمــون درمــانی در سندرم تخمـدان پلـی کیسـت، مطالعه های مختلفـی در رابطـه بـا اثـر گیاهـان دارویی بر تغییـرات غلظـت هورمـون هـای جنسـی در درمان سـندرم تخمـدان پلـی کیسـت صـورت گرفتـه است. طی پـژوهشی روغـن گـل مغربـی توانسـت موجب تغییرات مثبت در غلظت هورمون های جنسی و افزایش حساسیت به انسولین در سندرم تخمـدان پلـی کیستیک گردد. اثرات دیده شده ممکن است به واسـطه میزان بالای اسید چرب ضروری گامالینولئیک موجود در این گیاه باشد. گاما لینولئیک اسید موجود در روغـــن گـــل مغربـــی دارای اثـــرات ضـــد التهـــابی می باشد روغن گل مغربی با تغییر غلظت هورمون های FSH ،LH و تستوسترون در سندرم تخمدان پلی کیستیک می تواند موجب کاهش عوارض ناشی از این تغییرات هورمونی گردد. در 70 درصد از زنانی که به سـندرم تخمـدان پلی کیستیک مبتلا  میگردند مقاومت بـه انسـولین مشــاهده شــده است روغن گل مغربی موجب کاهش انسولین و گلوکز سرم و افزایش حساسیت به انسولین در سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. با مطالعه های کامل تر در این زمینه می توان روغن گل مغربی را جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی در درمان PCOS توصیه کرد.

منابع:

Jamilian M, Karamali M, Taghizadeh M, Sharifi N, Jafari Z, Memarzadeh MR, et al. Erratum to: Vitamin D and evening primrose oil administration improve glycemia and lipid profiles in women with gestational diabetes. Lipids 2016; 51(3): 357 Opalka DM, Kaminska B, Piskula MK, Puchajda-Skowronska H, Dusza L. Effects of phytoestrogens on testosterone secretion by Leydig cells. Br Poult Sci 2006; 47(2): 237-45. . Jelodar GH, Askari K. Effect of Vitex agnus-castus fruits hydroalcoholic extract on sex hormones in rat with induced polycystic ovary syndrome (PCOS). Physiology and Pharmacology 2012; 16(1): 62-9

 


نظر شما :