گروه پژوهشی کشت و توسعه

تعداد بازدید:۱۷۲۹

      محورها و زمینه‌های فعالیت گروه                                                                          

 • علمی نمودن کشت و کار گیاهان دارویی
 • زراعی نمودن گونه‌های وحشی و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی

 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای کارفرمایی در زمینه ‌گیاهان دارویی

 • تولید بذر و نشاء گیاهان دارویی

 • ساماندهی تولید و عرضه بذر و نهال گیاهان دارویی در کشور با ایجاد مرکز کنترل و گواهی بذر

 • بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر خصوصیات کمی و کیفی متابولیت های دارویی در راستای دستیابی به دانش فنی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

 • مستند سازی اطلاعات و دانش فنی در قالب کتاب و مقاله

 • توسعه هرباریوم گیاهان دارویی و بانک ژن مرجع گیاهان دارویی کشور

 • تولید ارقام گیاهان دارویی مهم با استفاده از روشهای اصلاحی

 • تحقیقات پیرامون کشت و تولید گلخانه‌ای گیاهان داوریی

 • تولید ارگانیک گیاهان دارویی و استفاده از گیاهان دارویی در کشت ارگانیک

 • بررسی اثر فاکتورهای محیطی و زراعی بر کمیت و کیفیت متابولیت‌های ثانویه و خصوصیات زراعی گیاهان دارویی

 

توانمندیهای گروه

 • جمع آوری و شناسایی انواع گونه های گیاهان دارویی ایران با ارایه شناسنامه کددار

 • جمع آوری، شناسایی و ارزیابی توده های گیاهان دارویی از مناطق مختلف

 • ارائه روش نوین بهینه سازی و به زراعی گیاهان دارویی

 • توسط کاربرد تکنیک‎ها و تیمارهای نوین

 • توسعه و ایجاد پایگاه اطلاعاتی و دادهای هرباریوم گیاهان دارویی کشور

 • تولید بذرهای معتبر گیاهان دارویی با ارایه شناسنامه کددار