گروه پژوهشی بیوتکنولوژی

تعداد بازدید:۱۸۲۵

توانمندیهای گروه

  • استفاده از روش‌های مختلف کشت بافت جهت حفظ و نگهداری ژرم پلاسم گیاهان دارویی، کاربرد در انتقال ژن، تولید متابولیت، باززائی مستقیم، تکثیر درون شیشه‌ای و ...
  • ریزازدیادی و تکثیر گیاهان دارویی ارزشمند و مهم
  • تولید متابولیت‌های ثانویه ارزشمند و مهم با استفاده از کشت سوسپانسیون، کشت ریشه‌های موئین، بیوراکتورها
  • شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی و ملکولی گونه‌های گیاهان دارویی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی جهت شناسایی، تفکیک مولکولی و ارزیابی توانمندی ژنتیکی آنها برای استفاده در برنامه‌های اصلاحی
  • بررسی تنوع سیتوژنتیکی توده‌های مختلف گیاهان دارویی کشور جهت شناسایی و طبقه بندی و تولید گیاهان با سطح پلوئیدی بالاتر بمنظور افزایش میزان ماده موثره
  • استفاده از تکنیکهای مختلف انتقال ژن و ایجاد گیاهان تراریخت به منظور افزایش متابولیت‌های ثانویه، تولید متابولیت‌های خاص و ایجاد مقاومتهای زیستی و غیرزیستی در گیاهان دارویی
  • استفاده از میکروارگانیسم‌های مفید جهت افزایش تولید متابولیتهای ثانویه با ارزش دارویی، تشکیل پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی کشور
  • ایجاد دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
  • استفاده از تکنیک‌های مختلف افزایش بیان ژن، کاهش بیان ژن، خاموشی ژن و ... جهت تولید متابولیت‌های خاص
  • تولید انبوه مواد خاص درون گیاهان تراریخت جهت موارد خاص دارو و درمان (Molecular farming)