مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۵۰۳

انکوباتور یا مرکز رشد، آنگونه که در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشین جوجه کشى، گرم خانه، یا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. این واژه از مصدر "to incubate" گرفته شده است که بر مفاهیم تکثیر کردن، کشت دادن، رشد کردن و تکوین یافتن دلالت دارد . در ادبیات کارآفرینى، مراکز رشد براى ایجاد، توسعه و رشد کسب و کارهاى کوچک و دانش‌بنیان تأسیس مى شوند. مرکز رشد فضاى ادارى، فنى و آزمایشگاهى همراه با خدمات حمایتى با حداقل هزینه را براى شرکت‌هاى نو پا فراهم مى کند و همچنین شبکه سازى و برخى خدمات جانبى را براى آنها تامین می‌نماید. در واقع مراکز رشد ارائه کننده فضا، خدمات حمایتى و تجهیزات مشترک براى شرکت‌هاى کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهاى کوچک را در ایجاد و توسعه موسسات خود یارى نمایند.

مراکز رشد معمولا" در کنار یک مرکز تحقیقاتى یا دانشگاهى که خدمات پشتیبانى (اعم از فنى یا غیر فنى) را براى تبدیل (یا پرورش) یک نوآورى یا یک اختراع به یک شرکت صنعتى ارائه مى کند تأسیس مى شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبدیل نوآوری‌ها و دستاوردهاى تحقیقاتى به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینى و توسعه تکنولوژیک بویژه در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته هستند.

 • معرفی مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی
   
 • اهداف و ماموریت­های مرکز رشد
   
  • حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه
  • کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته
  • ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه
  • بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته
  • تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین

    
 • ساختار سازمانی مرکز رشد
   

نمودار سازمانی مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی

 


مدل کسب و کار مرکز رشد