دانستنیهای گیاهان دارویی - آرشیو

از آنجا که در مرکز کنترل بیماریها (CDC )به بهداشت دهان و دندان توجـه زیـادی می شود و پوسیدگی دندان یکی از عوامل بنیادی فـساد و ریـزش دنـدانها و گـسترش عفونت در بدن محسوب می باشد.

سلامت دندان با چوب مسواک Salvadora persica

ادامه مطلب
کویرستین یک فلاونول می باشد که در گیاهان مختلفی یافت می شود. مطالعات مختلفی نشان داده اند که ایزوکویرستین دارای اثرات محافظتی قابل توجهی در برابر لیپید پراکسیداسیون و استرس اکسیداتیو دارد.

اثرات ضد آنفلوانزای کویرستین

ادامه مطلب
محرک، مدر و قابض است، رزین مصطکی توسط دندانپزشکان برای پر کردن دندانهای پوسیده بکار گرفته می شود.

مصطکی

ادامه مطلب
مجموعه دستگاه تــنفس بــه طــور مــداوم در معــرض مواجهــه بــا آلــودگیهــای محیطــی، پــاتوژنهــای تنفســی و توکسینهایی است که به شکل آئروسـل در محـیط پیرامون ما پراکنده اند.

عشقه کنترل کننده سیستم تنفسی

ادامه مطلب