اخبار آموزش - آرشیو

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه "فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیکی" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی"فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیکی" در تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب