اخبار آموزش - آرشیو

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه " فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیک" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیک" در تاریخ سی ام فروردین ماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد فرآورده های طبیعی در بیماریهای نورودژنراتیو" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" کاربرد فرآورده های طبیعی در بیماریهای نورودژنراتیو" در تاریخ بیست و سوم فروردین ماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب