اخبار آموزش - آرشیو

سلسله کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای گوارشی" برگزار شد.

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای گوارشی" به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ نوزدهم دیماه برگزار گردید.

ادامه مطلب