اخبار آموزش

سلسله کنفرانس علمی یکروزه کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماریهای متابولیک، برگزار شد

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماریهای متابولیک" به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه احتیاط مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران بارداری و شیردهی توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" احتیاط مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران بارداری و شیردهی" در تاریخ دهم خردادماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

سلسله کنفرانس علمی یکروزه ;کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای گوارشی برگزار شد.

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای گوارشی" به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ نهم خردادماه برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه " فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیک" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" فرآورده های گیاهی موثر بر بیماریهای روماتولوژیک" در تاریخ سی ام فروردین ماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد فرآورده های طبیعی در بیماریهای نورودژنراتیو" توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

کنفرانس علمی" کاربرد فرآورده های طبیعی در بیماریهای نورودژنراتیو" در تاریخ بیست و سوم فروردین ماه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

سلسله کنفرانس علمی یکروزه "کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای کلیه و سنگ کلیه" برگزار شد.

کنفرانس علمی" کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماریهای کلیه و سنگ کلیه " به همت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در تاریخ هشتم اسفند ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب